Wardatul Aishah binti Musa, Dr.

Wardatul Aishah binti Musa, Dr.

SENIOR LECTURER, STUDENT DEVELOPMENT

I started my career as a lecturer at Universiti Kuala Lumpur  in 2009. I hold a Bachelor of Islamic Education (University of Malaya), Master of Islamic Education (UKM) and Doctor of Philosophy in Generic Skills (UTM) focusing on co-curricular activities. I have experience in teaching various subjects in undergraduate such as Pengajian Islam, Pendidikan Islam, Isu-Isu Kotemporari Muslim di Malaysia, Amalan Islam di Malaysia, Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Rakan Masjid 1 and 2 and also Community Service .

Research Areas

My research interests are in the area of education system, co-curricular activities,  and Islamic Civilisation. I have received research fund as a project leader for 2017 for 2 years from external organization thru the Ministry of Education through the FRGS. The area of current research projects are about human trafficking in Malaysia.

Selected Publications

 1. Wardatul Aishah Musa & Nooraini Othman. 2013. Kokurikulum sebagai medan pembentukan akhlak seimbang dalam kalangan remaja di institusi pengajian tinggi , 18-20 November 2013. Prosiding Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2013 (NASDEC 2013). Johor Bharu .
 2. Wardatul Aishah Musa, Azis Jakfar Soraji & Norsazali Abdullah. 2014. Pembentukan sahsiah remaja melalui penglibatan diri di dalam aktiviti di luar kelas. Prosiding Konvensyen Serantau Pengajian Islam 2014; Isu, penilaian dan pemerkasaan (ISBN 978-967-12078-1-9). Melaka, Malaysia.
 3. Wardatul Aishah Musa & Nooraini Othman. 2014. Kesedaran kendiri terhadap aktiviti kokurikulum dan keberkesanannya kepada remaja. e– Proceeding of the Social Sciences Research ICSSR 2014 (e-ISBN 978-967-11768-7-0). 9-10 June 2014, Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA. Organized by http://WorldConferences.net
 1. Wardatul aishah bt Musa, Norsazali Abdullah, Azis Jakfar Soraji& Mohd Nasrul Hakim Jalaludin. 2014. Pendidikan Islam sebagai mediator antara kurikulum dan kokurikulum dalam membentuk peribadi pelajar. 2Nd World Conference On Islamic Thought and Civilization: Rise and Fall of Civilization Contemporary States of Muslim Affairs (ISBN 9789675480102), 18-19 August 2014, Ipoh, Perak
 1. Wardatul Aishah bt Musa, Siti Shariah Shaari, Mohd Nasrul Hakim b Jalaludin, Azis Jakfar Soraji & Norsazali Abdullah. 2014. Sistem pendidikan di Malaysia dari sudut Falsafah Pendidikan Negara. Pembentukan akhlak pelajar. Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam 2014. 5-7 Disember 2014, UKM, Bangi
 1. Siti Shariah Shaari, Wardatul Aishah bt Musa, Azis Jakfar Soraji & Norsazali Abdullah.2014. Peranan Subjek Hubungan Etnik kepada pelajar Muslim. Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam 2014. 5-7 Disember 2014, UKM, Bangi
 1. Norsazali Abdullah, Aziz Jakfar Soraji, Wardatul Aishah bt Musa, Mohd Daud Awang, Amaludin Abd Rahman & Mohamed Hisham Dato Haji Yahya. 2014. Halangan Usahawan Muslim Dalam Pembiayaan Perdagangan DI Institusi Perbankan Islam: Satu Kajian Awal. Prosiding Konvensyen Serantau Pengajian Islam 2014; Isu, penilaian dan pemerkasaan (ISBN 978-967-12078-1-9). Melaka, Malaysia
 1. Azis Jakfar Soraji, Norsazali Abdullah & Wardatul Aishah bt Musa. 2014. Aplikasi konsep Al-Ju’alah Dalam Kerjaya Sebagai Pendidik. Prosiding Konvensyen Serantau Pengajian Islam 2014; Isu, penilaian dan pemerkasaan (ISBN 978-967-12078-1-9). Melaka, Malaysia
 1. Azis Jakfar b Soraji, Mahyani bt Abd Hamid & Wardatul Aishah bt Musa. 2014. Korpus Bahasa Bersumberkan Al-Quran Kajian Kes; Surah Al-Mu’minun (Tumpuan Kepada Penggunaan Kesopanan Kata Ganti Nama). 2014. e– Proceeding of the Social Sciences Research ICSSR 2014 (e-ISBN 978-967-11768-7-0). 9-10 June 2014, Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA. Organized by http://WorldConferences.net
 1. Nooraini Othman, Wardatul Aishah bt Musa& Mohd Nasrul Hakim Jalaludin. 2014. Kokurikulum di dalam sistem pendidikan Malaysia: Satu tinjauan awal. 2Nd World Conference On Islamic Thought and Civilization: Rise and Fall of Civilization Contemporary States of Muslim Affairs (ISBN 9789675480102), 18-19 August 2014, Ipoh, Perak
 1. Faris Ahmad, Wardatul Aishah bt Musa & Azis Jakfar Soraji. 2014. Peranan subjek Pengajian Malaysia dalam pembinaan negara bangsa Malaysia di Institut Pengajian Tinggi (IPT) : Peranan subjek Pengajian Malaysia. 2Nd World Conference On Islamic Thought and Civilization: Rise and Fall of Civilization Contemporary States of Muslim Affairs (ISBN 9789675480102), 18-19 August 2014, Ipoh, Perak
 1. Azis Jakfar Soraji, Norsazali Abdullah, Wardatul Aishah bt Musa, Siti Shariah Shaari. Kaunseling kerohanian  satu teknik dan pendekatan dalam  proses  kaunseling. Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam 2014. 5-7 Disember 2014, UKM, Bangi
 1. Norsazali Abdullah, Azis Jakfar Soraji, Siti Shariah Shaari, Wardatul Aishah bt Musa. Peranan institusi perbankan islam dalam membangunkan usahawan muslim lembah klang : satu kajian awal.. Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam 2014. 5-7 Disember 2014, UKM, Bangi
 1. Norsazali Abdullah, Wardatul Aishah bt Musa, Azis Jakfar Soraji, Mohd Daud, A., Amaludin, A.R., Mohamed Hisham, Y.2014. Keperluan dan faktor penggalak usahawan muslim terhadap pembiayaan perdagangan di institusi perbankan Islam: Satu kajian awal. 2Nd World Conference On Islamic Thought and Civilization: Rise and Fall of Civilization Contemporary States of Muslim Affairs (ISBN 9789675480102), 18-19 August 2014, Ipoh, Perak
 1. Azis Jakfar Soraji, Azlina Mohd Lazim, Norsazali Abdullah, Wardatul Aishah bt Musa & faris Ahmad. 2014. Teori Kaunseling kerohanian satu pendekatan dalam sesi kaunseling. 2Nd World Conference On Islamic Thought and Civilization: Rise and Fall of Civilization Contemporary States of Muslim Affairs (ISBN 9789675480102), 18-19 August 2014, Ipoh, Perak
 1. Penulis buku teks Amalan Islam di Malaysia yang digunapakai di semua kampus Universiti Kuala Lumpur
 1. Wardatul Aishah Musa, Noraini Othman, Siti Shariyah Shaari &Mohd Nasrul Hakim Jalaludin. 2016. Hubungan antara teori kesedaran kendiri dengan teori kognitif sosial, teori goleman dan teori astin. Proceeding International Conference on Global Social entrepreneurship (Koh Samui, Thailand) 2016 ISBN:978-967-13718-1-. Koh Samui Thailand.
 1. Published article in GBSE Journal. Relationship Between Self Awareness to the Cognitive Social Theory , Goleman Theory and Theory Astin). Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE) Vol. 2: no. 2 (2016) page 62–68| gbse.com.my | eISSN 24621714|